top of page

רוצים שינוי


לאנשים בכלל, ולעובדים ולמנהלים בפרט, קשה להתמודד עם שינויים. הן שינויים שהם עצמם היו רוצים לבצע, הן שינויים המוכתבים מלמעלה או מבחוץ. מדוע זה קורה? מהו המנהגנון המפעיל את החשש משינוי? איך זה בא לידי ביטוי בעבודה, מצד העובדים ומצד המנהלים, ומה אפשר לעשות כדי להפסיק לפחד משינויים?

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page