January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

רוצים שינוי

January 21, 2018

 

לאנשים בכלל, ולעובדים ולמנהלים בפרט, קשה להתמודד עם שינויים. הן שינויים שהם עצמם היו רוצים לבצע, הן שינויים המוכתבים מלמעלה או מבחוץ. מדוע זה קורה? מהו המנהגנון המפעיל את החשש משינוי? איך זה בא לידי ביטוי בעבודה, מצד העובדים ומצד המנהלים, ומה אפשר לעשות כדי להפסיק לפחד משינויים?

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload