January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

מועמדים מבוגרים לעבודה: כללי זהירות

March 2, 2017

כדי לא לשמר את האפליה הקיימת בן כה וכה בשוק העבודה כלפי עובדים ומועמדים מבוגרים, וכדי לא להבטיח את מקומכם במעגל האבטלה, כמועמדים מבוגרים עליכם להיזהר שלא ליפול לטעויות הנפוצות בתהליך החיפוש. 

 

הנה מה לעשות ומה לא לעשות. גזרו ושמרו!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload