• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

אל תשליכני: כמו כולם, אנשים בגיל הפרישה הפוטנציאלי לא אוהבים שאומרים להם מה הם חייבים ואינם חייבים לעשות – לפרוש או לא לפרוש. הם רוצים לקבל את ההחלטה בעצמם. נשמע הגיוני, לא?

ובכן, מסתבר...

כדי לא לשמר את האפליה הקיימת בן כה וכה בשוק העבודה כלפי עובדים ומועמדים מבוגרים, וכדי לא להבטיח את מקומכם במעגל האבטלה, כמועמדים מבוגרים עליכם להיזהר שלא ליפול לטעויות הנפוצות בתהליך הח...

Please reload

מאמרים