• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

בשנים האחרונות הפכו הערכות העובדים הרשמיות פחות ופחות רלוונטיות. לפיהסקר של מקינזי למשל, הרוב המכריע של המנכ"לים אינם מוצאים את תהליך הערכת העובדים כמועיל כלל, ובקרב העובדים יותר ממחצית...

Please reload

מאמרים