• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

השינויים בשוק העבודה יצרו מונחים כ"השטחה מבנית", "מבנים פרויקטאליים", "עבודה גמישה", "אוטונומיה", "אג'ליות", "אדהוקרטיה", "סינרגיה", וכן תפיסות 'שירותיות' של "חווית לקוח". לצדם נדרשים ה...

Please reload

מאמרים