• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

אל תשליכני: כמו כולם, אנשים בגיל הפרישה הפוטנציאלי לא אוהבים שאומרים להם מה הם חייבים ואינם חייבים לעשות – לפרוש או לא לפרוש. הם רוצים לקבל את ההחלטה בעצמם. נשמע הגיוני, לא?

ובכן, מסתבר...

Please reload

מאמרים